Za radio-televizijske prijemnike u Austriji je obavezna prijava i placanje preplate!

Šta je radio-televizijski prijemnik?

Radio-televizijski prijemnici (radio, televizor, itd) su svi tehnicki uredjaji koji služe za neposredan prijem radio-televizijskog signala. Nije bitna konstrukcija aparata, bitno je to, da li je pomocu njega omoguceno korišcenje radio-televizije.

Zakonom obavezna prijava

Prema zakonu o radiju i televiziji (BGBl .I br.159/1999) obavezno je prijaviti da li se na mestu prebivališta koriste ili postoje ispravni za rad radio-televizijski prijemnici. Kao mesto prebivališta važi stan ili druge prostorije sa korisnom površinom. Ako na mestu prebivališta postoje radio-televizijski prijemnici, o njima se moraju dati podaci da bi se odredila preplata.

Promene, kao naprimer adrese prebivališta (npr.pri preseljenju) ili imena (brakom) takodje je obavezno prijaviti.

Zakonski obavezna preplata

U slucaju da u Vašem stanu imate više radio odnosno televizijskih aparata preplatu ipak placate samo jednom. Za privatno korišcenje radio-televizijskih prjemnika u stanovima važi sledece: nezavisno od broja radio-televizijskih prijemnika obavezno je placanje preplate samo za jedan prijemnik. Za televizor ili radio u Vašoj vikendici morate platiti još jednom., jer za to mesto boravka obavezna je takodje prijava i preplata na korišcenje radio-televizijskih prijemnika. Za korišcenje radio-televizijskih prijemnika u drugim prostorijama (npr.firme, institucije, preduzeca, itd) važi sledece: do deset radio odnosno televizijskih aparata na jednom mestu boravka placa se samo jedna preplata. U slucaju da se na na istom mestu koriste više od deset radio odnosno televizijskih prijemnika placa se za tih narednih deset još jedna preplata.

Opšte informacije

Placanje kablovske, satelitske Pay-TV-a, AKMa ili slicnih preplata ne zamenjuje radio-televizijsku preplatu. Prijem radio-televizijskog signala van zgrada (npr.radio u autu) oslobodjen je preplate. Ako ste u lošem socijalnom stanju ili ste invalid može se podneti zahtev za oslobadjanje od preplate. Uslov za to je da ste vec PRIJAVILI Vaš radio-televizijski prijemnik.

INFORMACIJSKI LETAK O
PRIJAVI I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA
ZA OSOBE U POTRAZI ZA ZAŠTITOM U OKVIRU OSNOVNOG SNADBJEVANJA
10/2022

Ako imate još pitanja stojimo vam na raspolaganju

Telefon servisne službe 0810 00 10 80
Ili pismenim putem na adresu GIS, Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien
Internet: www.gis.at
ORF-Teletext: 876